ระบบปรับอากาศที่นำอากาศจากภายนอกอาคารมาใช้ 100% : Fresh Air 100%

Fresh Air 100% หมายถึง การทำระบบเติมอากาศที่ผ่านการลดอุณหภูมิจากเครื่องปรับอากาศโดยไม่มีการนำลมหมุนเวียนกลับมาใช้งาน เป็นการใช้อากาศภายนอก 100% มาผ่านกระบวนการลดอุณหภูมิ แล้วส่งลมเย็นไปยังพื้นที่ปรับอากาศ สำหรับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้อุณหภูมิภายนอกอยู่ในช่วง 30 ถึง 37°C ระบบ Fresh Air จะสามารถลดอุณหภูมิลมจ่ายลงได้อีก 10-15°C จากสภาวะของอากาศภายนอก ณ ขณะนั้น

ตัวอย่างของการเลือกเครื่องปรับอากาศในลักษณะเฉพาะงาน สำหรับห้องปฏิบัติการทดลองปิโตรเคมิคอล (Petrochemical Laboratory)

ความต้องการของลูกค้า
1. เครื่องปรับอากาศเป็นแบบ Fresh Air 100%

2. ออกแบบที่สภาวะอุณหภูมิภายนอก 38 ํCDB 28 ํCWB

3. อุณหภูมิลมจ่ายที่ 13 ํC เป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำ สำหรับเครื่อง Fresh Air ตามปกติจะออกแบบที่ 25-27 ํC

4. ผนังเครื่องฝั่งส่งลมเย็น เป็นแบบ Double skin หนา 25 mm.

5. ขนาดทำความเย็น 950,000 BTU

6. ระบบควบคุมผ่าน PLC Controller ของส่วนกลาง

ข้อดีของระบบ Fresh Air เปรียบเทียบกับระบบ Evaporative Fan

1. ระบบ Fresh Air ทำความเย็นได้ดีกว่า ลดอุณหภูมิได้ 10-15°C / ระบบ Evaporative Fan 3-8°C
2. ความชื้นต่ำกว่า  60% RH / ระบบ Evaporative Fan 70-80% RH
3. ไม่ทำให้อากาศปนเปื้อนเพราะไม่เติมละอองน้ำในอากาศ ป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อโรคที่อาจมากับน้ำได้
4. ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ผุกร่อนต่อเครื่องจักร หรือ อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์

นอกจากนี้ ระบบ Fresh Air ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการของในแต่ละพื้นที่ได้ อาทิเช่น

ใช้งานในลักษณะการทำความเย็นเฉพาะจุด (Spot and Area Cooling)

- ปรับอากาศกับสถานที่เปิดเนื่องจากมี Heat source ซึ่งการใช้ระบบปิดจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานมาก

- สำหรับโรงงานที่มีพื้นที่มาก การทำความเย็นเฉพาะจุดจะประหยัดพลังงานมากกว่า

- มีแหล่งกำเนิด มลภาวะซึ่งไม่สามารถใช้ระบบปิดได้ เช่น โรงงานไม้แปรรูป

- ศูนย์แสดงสินค้าชั่วคราว หรือ ตลาดนัด เป็นต้น

ลักษณะความต้องการให้ห้องมีความดันสูงกว่าภายนอกเสมอ เพื่อป้องกันฝุ่นหรือ เชื้อโรค (Hygienic area) เช่น

- โรงงานอาหาร โรงงานเครื่องดื่มต่างๆ
- โรงงาน Semiconductor
- ห้องครัว
- ห้องผ่าตัด เป็นต้น
Visitors: 534,625