การตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็น : CHILLER PERFORMANCE AUDIT : CPA

การตรวจวัดประสิทธิภาพ เครื่องทำน้ำเย็น

 • ค่าที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพใช้หน่วย องศา 0C
 • การเก็บข้อมูลทุก 1 นาที ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง (โดยการวัดต้องเป็นช่วงเวลาเดียวกัน)
 • บันทึกค่าอุณภูมิภายนอก (Condenser air Inlet / Ambient temp), (0C)
 • บันทึกค่าอุณภูมิภายใน  (Condenser air Outlet), (0C)
 • บันทึกค่าอุณภูมิน้ำเข้า   (Water Inlet temp), (0C)
 • บันทึกค่าอุณหภูมิน้ำออก  (Water Outlet temp), (0C)
 • บันทึกค่าอัตตราการไหลของน้ำขาเข้า  (ChillerWater Flow rate), (m3/h)
 • บันทึกค่าพลังงานไฟฟ้า  (Input Power), (kw./ton)
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
  -รวมรวมข้อมูลในการวัดค่าต่างๆ
  -กำหนดช่วงเวลาเมื่อเครื่องทำงานเต็มประสิทธิภาพ (Full Load)
  -นำข้อมูลในการวัดทั้งหมด ทำตารางเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
  -วิเคราะห์ข้อมูลตามข้อมูลที่วัดจริง
  -นำเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพามหัวข้อต่างๆ
Visitors: 161,828