ประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรโครงการ D CEO Network 2 : D CEO Driven ESG  รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 

นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรโครงการ D CEO Network 2 : D CEO Driven ESG  รุ่นที่ 2  ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ (ธพว.) ในหัวข้อ  “จีน มหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจ โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการไทย“ ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ABC โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26

โดยได้บรรยายในประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้

- สถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจโลก

- แนวทางการรับมือสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยควรมีในอนาคตจากความเสี่ยงต่างๆ เช่น Geopolitics  TradeWarความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก 

- การเตรียมรับมือรับกับแนวทางความยั่งยืน ESG เป็นต้น 

- โอกาสที่ผู้ประกอบการไทยในประเทศจีนจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี เช่น FTA  E-Commerce เป็นต้น 

 

สถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

Visitors: 534,624