อุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าประหยัดพลังงาน : Voltage Regulator

การใช้พลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม มีการใช้พลังงาน 2 รูปแบบ ได้แก่ พลังงานความร้อน และพลังงานไฟฟ้า โดยส่วนใหญจะใช้พลังงานไฟฟัาเป็นสัดส่วนของพลังงานทั้งหมด ซึ่งอยู่ระหว่างร้อยละ 50-85 และใช้พลังงานความร้อน อยู่ระหว่างร้อยละ 15-50 จะเห็นได้ว่าพลังงานไฟฟ้ามีอัตราการใช้ที่สูง ต้นทุนด้านค่าไฟฟ้าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนในการผลิต ซึ่ง ในปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) คาดว่าค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทั้งปี 2567 ยังแตะที่ระดับ 4.20 บาทต่อหน่วย โดยออกมายอมรับว่าค่าไฟฟ้าไม่สามารถลดต่ำได้ตามที่ผู้ประกอบการเรียกร้องที่ 3.60 บาทต่อหน่วย   ดังนั้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องหาทางในการลดต้นทุนพลังงานในรูปของค่าไฟฟ้าลง โดยเฉพาะในอุปกรณ์หลักคือ ระบบปรับอากาศ HVAC ซึ่งใช้พลังงานถึงร้อยละ  50-75 ของการใช้พลังงานทั้งหมด  ทั้งนี้แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจและสามารถดำเนินการได้ในทันทีนั้น ก็คือ การติดตั้งอุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าประหยัดพลังงานซึ่งสามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าทั้งระบบโดยรวมอยู่ที่ 5-15% โดยได้รับการรับรองและสนับสนุนจากภาครัฐอีกด้วย

อุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้า คือ อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่ปรับลดระดับแรงดันไฟฟ้าที่สูงเกินกว่ามาตรฐานให้เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบ หรือ เครื่องจักรในกระบวนการผลิตต่างๆ โดยออกแบบให้แก่ผู้ประกอบการแต่ละรายโดยเฉพาะ (Case by Case) อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งติดตั้งที่เมนต้นทางของระบบไฟฟ้า เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าตลอดจนเครื่องจักรในกระบวนการผลิตจะได้รับระดับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้โดยรวมทั้งระบบและสามารถติดตั้งได้ทุกสถานที่ ที่มีการใช้ไฟฟ้าทั้งภาคธุรกิจ อาคาร สำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงที่พักอาศัย

ประโยชน์

1. ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าทั้งระบบโดยรวม 5-15%

2.เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายกำลังงานไฟฟ้าของหม้อแปลงให้ดียิ่งขึ้น

3. ลดความสูญเสียเนื่องมาจากสัญญาณฮาร์มอนิก

4. ยืดอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า

5. ตรวจสอบ ตรวจเช็ค วิเคราะห์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันและสามารถพยากรณ์การใช้ไฟฟ้าในอนาคตได้

6. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า

7. ช่วยชาติอนุรักษ์พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

คุณสมบัติของอุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

1. ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้เข้าสู่ภาวการณ์ใช้งานปกติและประหยัดพลังงานไฟฟ้า

จากข้อมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระบุว่า อุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้า สามารถช่วยประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้าที่ได้รับแรงดันสูงเกินกว่าระดับที่ใช้งานปกติจะได้ผลการประหยัดเป็นไปดังตาราง

โดยผลการประหยัดจะขึ้นอยู่กับตัวแปร ดังนี้

-ระดับแรงดันไฟฟ้าที่เกินกว่าใช้งานปกติ

-ปริมาณการใช้พลังงาน

-ชนิดเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า

2. เพิ่มค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์

ทำให้กำลังไฟฟ้า (KW.) ลดลง ส่งผลให้ค่ากำลังไฟฟ้า Reactive (KVAR.) ลดลง ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Pf) สูงชิ้น ทำให้ระบบไฟฟ้ารับ Load เพิ่มมากขึ้นเป็นการเพิ่มประลิทธิภาพของระบบไฟฟ้าให้ดีขึ้น

3. แก้สัญญาณฮาร์มอนิกที่ 3

สัญญาณฮาร์มอนิก คือ สัญญาณของกระแสกับแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ใช่ความถี่ 50 Hz. ไปปะปนกับความถี่ 50 Hz.

4. ยึดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า

จากการลดระดับแรงดันไฟฟ้าเข้าสู่ระดับมาตรฐานจะช่วยให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้ตามมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตได้ออกแบบไว้ ช่วยยึดอายุการใช้งานและลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักร

5. ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าและควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้า

มีอุปกรณ์เครื่องตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้า สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นชั่วโมง, วัน, สัปดาห์หรือเดือน เปรียบเทียบกับบิลค่าไฟฟ้าได้โดย Port สื่อสารจาก Power Meter ไปยังคอมพิวเตอร์และสามารถรายงานผลเป็นกราฟ เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์และตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าภายในสถานประกอบการได้ตลอดเวลา

ขอบคุณข้อมูลจาก : บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Visitors: 534,625